383 công ty đại chúng xin gia hạn công bố báo cáo tài chính

383 công ty đại chúng xin gia hạn công bố báo cáo tài chính

Trong tháng 4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận cho 77 công ty đại chúng được gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2018. Với kết quả này, tính từ đầu năm 2018 đến nay, có tổng cộng 383 công ty đại chúng đã xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm tài chính 2018.

Tùy từng trường hợp doanh nghiệp khác nhau có thể xin gia hạn công bố báo cáo tài chính năm hoặc quý, hoặc bán niên, nhưng thời gian gia hạn công bố báo cáo tài chính là không quá 30 ngày kể từ  ngày kết thúc quý cho báo cáo tài chính quý, 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán với báo cáo tài chính soát xét bán niên và không quá 100 ngày với báo cáo tài chính kiểm toán năm.

Theo tìm hiểu của Báo Đầu tư Chứng khoán, có không ít trường hợp doanh nghiệp xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính do thời hạn quy định 90 ngày đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm, 45 ngày đối với báo cáo tài chính bán niên soát xét và 20 ngày đối với báo cáo tài chính quý là khá gấp, đặc biệt ở những doanh nghiệp có nhiều công ty con, công ty cháu; có nhà máy hoặc cơ sở kinh doanh nằm rải rác ở nhiều nơi. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp việc xin gia hạn này chỉ đơn giản nhằm phòng ngừa trường hợp phát sinh.

Quy định về thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính của công ty đại chúng nói trên có tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ở thời điểm Thông tư 155/2015 ra đời, không ít doanh nghiệp đã phản ứng vì cho rằng, với đặc thù kinh doanh của mình, họ không thể hoàn thành được tiến độ công bố thông tin như quy định pháp luật đã đưa ra. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, dường như thời hạn công bố thông tin không phải là vấn đề khó khăn.

Ngược lại, ở những doanh nghiệp có vấn đề về quản trị, hoặc quản trị tài chính không tốt, thời gian gia hạn tối đa với các doanh nghiệp dường như là chưa đủ. Thống kê cho thấy, một số trường hợp doanh nghiệp có vấn đề về tài chính (chẳng hạn như gian lận, hoặc kết quả kinh doanh thấp, thua lỗ)… lại là doanh nghiệp mà các kỳ báo cáo tài chính trước đó đã không đáp ứng được hạn công bố báo cáo tài chính, thậm chí công bố rất chậm so với quy định.

Hiện tại, theo quy định hiện hành, với doanh nghiệp niêm yết, nếu để chậm công bố báo cáo tài chính khi không có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì sẽ bị phạt hành chính. Ngoài ra, doanh nghiệp niêm yết 3 năm liên tiếp vi phạm thời hạn công bố thông tin sẽ phải hủy niêm yết bắt buộc.

Bùi Sưởng – Đầu tư Chứng khoán

Trả lời