Báo cáo tài chính của nhà đầu tư dự án PPP phải được kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính của nhà đầu tư dự án PPP phải được kiểm toán độc lập

(BKTO) – Dự thảo “Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất” vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) gửi lấy ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ và Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ KH&ĐT đang xây dựng hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, Bộ KH&ĐT mong muốn các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý đối với các dự thảo phụ lục của Thông tư, gồm Dự thảo Phụ lục về giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và Dự thảo Phụ lục về Mẫu hồ sơ mời đàm phán cạnh tranh đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới.

Trong đó, về giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các địa phương, Bộ KH&ĐT đã sửa đổi theo hướng chỉ áp dụng thống nhất một phương pháp xác định giá sàn; làm rõ tiêu chí xác định khu đất tham chiếu; làm rõ việc không xác định cũng như yêu cầu nhà đầu tư nộp giá trị giá sàn trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu; bổ sung hướng dẫn về cơ chế phân công trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn tại địa phương trong việc xác định giá trị giá sàn trong hồ sơ mời thầu.

Đối với Mẫu hồ sơ mời đàm phán cạnh tranh lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, Bộ KH&ĐT đã xây dựng hướng dẫn dựa trên 4 nội dung: điều kiện để xác định dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới thuộc trường hợp áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh; giải pháp kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ mới mà nhà đầu tư tham dự thầu đề xuất; tài liệu nhà đầu tư phải nộp để chứng minh quyền sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới hợp pháp; cách xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong quá trình đánh giá.

Về cách xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, Bộ KH&ĐT nêu rõ, cách thức xác định dựa trên cơ sở các số liệu tài chính trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có).

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán kể từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia dự án PPP hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Đồng thời, đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án PPP (nếu có)./. 

PHÚC KHANG. Baokiemtoannhanuoc.vn

Trả lời