Archive for Category: Tin tức

Xử lý thuế đối với hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất được hướng dẫn bởi Tổng cục hải quan

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 1400/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với trường hợp hàng hóa của doanh nghiệp nội địa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất...

Đọc tiếp