Archive for Category: Tin tức kế toán tài chính

Xử lý thuế đối với hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất được hướng dẫn bởi Tổng cục hải quan

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 1400/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với trường hợp hàng hóa của doanh nghiệp nội địa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất...

Đọc tiếp