Archive for Category: Tin tức Thuế

Xử lý thuế đối với hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất được hướng dẫn bởi Tổng cục hải quan

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 1400/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với trường hợp hàng hóa của doanh nghiệp nội địa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất...

Đọc tiếp

Nghị định 101/2021/NĐ-CP: Tăng/giảm thuế suất xuất khẩu một số mặt hàng

hính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng...

Đọc tiếp