Công văn 4165/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 4165/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4165/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6899/UBND-XDNĐ ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ý kiến hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo khoản 1, 2 Điều 31 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định về tài sản thẩm định giá: Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá; Tải sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát tính chất đặc thù các thiết bị chính của dự án; điều kiện năng lực, phạm vi hoạt động của Nhà thầu thiết kế (lập dự toán); nội dung, phạm vi của công tác lập dự toán xây dựng công trình theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan để xem xét, quyết định về sự cần thiết của việc thẩm định giá thiết bị cho dự án.

2. Chi phí thẩm định giá thiết bị có thể được xem là một khoản chi phí thuộc chi phí tư vấn trong dự toán đầu tư xây dựng công trình và phải đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư được duyệt (theo quy định tại Điều 132 – Luật Xây dựng năm 2014). Nguồn kinh phí thực hiện thẩm định giá thiết bị có thể được xác định từ tổng mức đầu tư hoặc bố trí từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của của pháp luật tùy theo tính chất của dự án. Việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá, giá dịch vụ thẩm định giá, sử dụng kết quả thẩm định giá theo quy định của Luật giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. Việc thanh, quyết toán chi phí thẩm định giá; thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Xây dựng Khánh Hòa;
– Lưu: VT, KTXD(H).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

Trả lời