Giảm 50% số lượng hồ sơ chấm điểm chất lượng thẩm định giá

Giảm 50% số lượng hồ sơ chấm điểm chất lượng thẩm định giá

Với việc lựa chọn 15 bộ hồ sơ để chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá (quy định mới đã giảm 15 bộ hồ sơ so với quy định trước đây), đã giảm mạnh thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (DN) thẩm định giá.

Từ ngày 6/6, một số quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá theo Thông tư số 323/2016/TT-BTC sẽ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BTC.

Thông tư đã sửa đổi Khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 323/2016/TT-BTC như sau: Kiểm tra định kỳ được thực hiện đối với một doanh nghiệp (DN) thẩm định giá tối đa một lần trong 3 năm tính từ ngày DN được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hoặc tính từ lần kiểm tra liền kề trước đó.

Như vậy, quy định mới đã rút thời hạn kiểm tra định kỳ 1 năm so với trước đây (quy định trước là 4 năm) đối với DN thẩm định giá.

Ngoài ra, thông tư đã sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 32, theo hướng: Bảng tổng hợp đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của DN, do DN tự chấm điểm quy từ tối thiểu 15 bộ hồ sơ thẩm định giá do Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách các hồ sơ thẩm định giá mà DN đã hoàn thành trong thời kỳ đề nghị đánh giá.

Với việc lựa chọn 15 bộ hồ sơ để chấm điểm, quy định mới đã giảm 15 bộ hồ sơ so với quy định trước đây (trước đây là 30 bộ hồ sơ), nhằm giảm thủ tục hành chính cho DN./.

Theo TBTCO

Trả lời