Nghị định số 97/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ngày 23/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Kế thừa những nội dung hiện hành còn phù hợp quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, Nghị định số 97/2019/NĐ-CP tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung như thành lập Hội đồng định giá lần đầu ở Trung ương; chi phí định giá tài sản; lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá…

Về cấp Hội đồng thực hiện định giá lần đầu, tại Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi bỏ quy định về cấp Hội đồng định giá trung ương, thay vào đó tại Trung ương sẽ hình thành 2 cấp Hội đồng gồm cấp Hội đồng do Bộ, ngành thành lập và Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Như vậy, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự từ địa phương đến Trung ương gồm 4 cấp Hội đồng như sau: (1) Hội đồng định giá cấp huyện, (2) Hội đồng định giá cấp tỉnh, (3) Hội đồng định giá cấp Bộ, (4) Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cùng với việc sửa đổi, bổ sung thêm 2 cấp Hội đồng thì tại Điều 8 Nghị định đã bổ sung các quy định về thành phần của Hội đồng định giá cấp Bộ và Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung thẩm quyền định giá lần đầu, định giá lại của các cấp Hội đồng.

Về chi phí định giá tài sản, Nghị định bổ sung thêm các quy định về bố trí, bổ sung, sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính để kịp thời hỗ trợ chi cho một số hoạt động mang tính chất thường xuyên của Hội đồng định giá gồm công tác phí, họp chuyên môn, khảo sát, thủ thập thông tin, mua sắm văn phòng phẩm, báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn phục vụ công tác định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản.

Về đấu thầu lựa chọn đơn vị thẩm định giá, quy định bổ sung thêm trường hợp thực hiện định giá tài sản gấp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì gói thầu về thẩm định giá, gói thầu thuê tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm tư vấn về giám định tình trạng kinh tế kỹ thuật được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt theo quy định tịa Luật Đầu thầu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm gửi kèm theo các hồ sơ liên quan và thuyết minh cụ thể căn cứ pháp lý, lý do nghi ngờ kết quả định giá, định giá lại lại cho Hội đồng định giá cấp trên. Đối với những nội dung khác Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng hơn và đảm báo tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Nghị định số 97/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp khắc phục những bất cập còn tồn tại của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP, đồng thời góp phần thực thi hiệu quả, minh bạch, kịp thời trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở các cấp.

Trả lời