Sửa quy định về chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích

Sửa quy định về chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích

Ngày 21/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch di tích được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

(Trước đây tại Nghị định 166/2018/NĐ-CP thì chi phí cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch di tích thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật Quy hoạch bao gồm:

– Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

– Chi phí đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước).

Ngoài ra nhiệm vụ lập quy hoạch di tích, quy hoạch di tích đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo Điều 9 Luật Quy hoạch.

Nghị định 67/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/9/2022.

tác giả: Đăng Khoa/ thuvienphapluat.vn

Trả lời