Sửa quy định về lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Sửa quy định về lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nội dung cụ thể như sau:

  • Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 1 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP:
    • Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.
    • Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.
  • Trường hợp từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì vẫn được giảm thuế giá trị gia tăng và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2022.

Trả lời