Tăng lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

Tăng lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 07 năm 2022

Ngày 12/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Theo Nghị định, mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% (tăng tương ứng từ 180.000 VND đến 260.000 VND), cụ thể như sau:

VùngMức lương trước 01/07/2022Mức lương sau 01/07/2022Tăng
Vùng I4.420.0004.680.000260.000
Vùng II3.920.0004.160.000240.000
Vùng III3.430.0003.640.000210.000
Vùng IV3.070.0003.250.000180.000

Nghị định 38/2022/NĐ-CP cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Trả lời