Thẩm định viên về giá có quyền và nghĩa vụ gì?

Thẩm định viên về giá có quyền và nghĩa vụ gì?

Thẩm định viên về giá có nghĩa vụ ký báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá.

Thẩm định viên về giá có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền của thẩm định viên về giá

Khoản 1 Điều 37 Luật Giá quy định Thẩm định viên về giá hành nghề có các quyền sau:

– Hành nghề thẩm định giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.

– Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản thẩm định giá và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thẩm định giá.

– Từ chối thực hiện thẩm định giá nếu xét thấy không đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá.

– Tham gia tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của thẩm định viên về giá

Khoản 2 Điều 37 Luật Giá quy định, thẩm định viên về giá hành nghề có các nghĩa vụ sau:

– Tuân thủ quy định về hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Thực hiện đúng và đầy đủ hợp đồng thẩm định giá.

– Ký báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá về kết quả thẩm định giá.

– Giải trình hoặc bảo vệ kết quả thẩm định giá do mình thực hiện với khách hàng thẩm định giá hoặc bên thứ ba sử dụng kết quả thẩm định giá không phải là khách hàng thẩm định giá nhưng có ghi trong hợp đồng thẩm định giá khi có yêu cầu.

– Tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá do cơ quan, tổ chức được phép tổ chức.

– Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về thẩm định giá

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

markettimes.vn

Trả lời