Thủ tục cần thiết thực hiện dịch vụ tư vấn Thẩm định giá

Thủ tục cần thiết thực hiện dịch vụ tư vấn Thẩm định giá

Tất cả các đơn vị/ cá nhân có yêu cầu thẩm định giá đối với hàng hoá, tài sản (bao gồm bất động sản và động sản) cần thực hiện các yêu cầu sau:

1. Lập Công văn yêu cầu thẩm định giá và danh mục chi tiết các loại tài sản theo mẫu của AAVC đồng thời nêu rõ mục đích thẩm định giá. (01 bản)

2. Ký Hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá.(04 bản) theo Mẫu của AAVC.

3.Cung cấp các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu của tài sản và các đặc tính kinh tế – kỹ thuật của tài sản.

Cụ thể:

a. Đối với tài sản là bất động sản (nhà, đất, ….)

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đứng tên chủ sở hữu.

– Giấy phép xây dựng; bản vẽ thiết kế, hoàn công,…

– Các loại giấy tờ liên quan khác

– Đơn vị bố trí thời gian để thẩm định hiện trạng.

b. Đối với tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, …

– Cung cấp các loại văn bản, giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu của tài sản.

– Danh mục tài sản cần thẩm định giá nêu rõ ký mã hiệu, chủng loại, các thông số kỹ thuật, quy cách, nơi sản xuất, năm sản xuất và số lượng của từng loại tài sản.

Riêng đối với phương tiện vận tải mục đích thẩm định giá để hạch toán, thể chấp, góp vốn, chuyển nhượng đơn vị cần bố trí thời gian thẩm định hiện trạng và cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký xe ôtô, môtô, phương tiện vận tải khác….

+ Giấy chứng nhận kiểm định/ đăng kiểm phương tiện cơ giới lần cuối cùng gần nhất.

4. Giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá:

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính Phủ về thẩm định giá có quy định “Giá dịch vụ thẩm định giá được xác định theo sự thoả thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng”. Do vậy AAVC sẽ thoả thuận với khách hàng và đảm bảo mức phí là hợp lý, hài hòa giữa các bên có liên quan.

5. Về mức thu tạm ứng:

Khi ký kết Hợp đồng thẩm định giá, khách hàng tạm ứng 65% tiền dịch vụ tư vấn thẩm định giá cho AAVC để chi phí cho các hoạt động thu thập và xử lý thông tin phục vụ công việc thẩm định.

6.Về thanh lý Hợp đồng tư vấn dịch vụ Thẩm định giá:

Khi kết thúc Hợp đồng, số tiền tạm ứng trên sẽ được tính trừ vào số tiền tư vấn dịch vụ thẩm định giá mà khách hàng thanh toán cho AAVC.

Trả lời