Tiêu chuẩn thẩm định giá số 6

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 06) (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn … Đọc tiếp Tiêu chuẩn thẩm định giá số 6