Tổng hợp tài liệu về kiểm toán trong môi trường đại dịch COVID-19 của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)

Tổng hợp tài liệu về kiểm toán trong môi trường đại dịch COVID-19 của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động sâu sắc cả về đời sống cá nhân lẫn nghề
nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta. Đối với nghề kiểm toán, sự không chắc chắn và các rủi ro
đã làm gia tăng sự phức tạp trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính.
Đồng thời, sự chuyển đổi nhanh của công nghệ hiện nay của các hoạt động kinh doanh và
kiểm soát trực tuyến của khách hàng đã dẫn đến các thách thức lớn cho kiểm toán viên khi
thực hiện các cuộc kiểm toán trong những tình huống như thế này. Tuy môi trường có nhiều
thay đổi là vậy, nhưng cam kết về chất lượng kiểm toán và việc tuân thủ các chuẩn mực
chuyên môn nghề nghiệp thì kiểm toán viên vẫn phải luôn duy trì và cập nhật đặc biệt trong
suốt thời gian dịch này.
Nhận thấy những khó khăn ảnh hưởng đến nghề nghiệp, VACPA đã tổng hợp được các tài
liệu liên quan đến việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán trong môi trường đại dịch
COVID-19 của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC). Các tài liệu là những chia sẻ, kinh nghiệm,
kiến thức của các chuyên gia cấp cao đến từ các doanh nghiệp kiểm toán với quy mô lớn,
nhỏ và vừa cũng như từ các cơ quan quản lý, cơ quan soạn thảo chuẩn mực và những kế
toán viên/kiểm toán viên chuyên nghiệp đang hành nghề trên thế giới. Những thông tin này
đã được đúc kết từ ba cuộc hội thảo của IFAC tương ứng với ba giai đoạn của cuộc kiểm
toán: Giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện, và giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán –
hình thành ý kiến kiểm toán.
VACPA kính gửi đến Quý Hội viên, anh/chị kiểm toán viên các nội dung này trong tài liệu
dưới đây!
Xin trân trọng cảm ơn!

TABLE OF CONTENTS
Pages

1. Webinar 1: Planning the Audit in the Pandemic Environment01
1.1. Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the
Impact of Covid-19
06
1.2. COVID-19: Ethics and Independence Considerations10
1.3. Going Concern in the Current Evolving Environment – Audit Considerations
for the Impact of Covid-1920
2. Webinar 2: Performing the Audit in the Pandemic Environment36
2.1. Auditing Accounting Estimates in the Current Evolving Environment Due to
Covid-19
42
3. Webinar 3: Auditor Reporting in the Pandemic Environment & Looking Ahead 55
3.1. Auditor Reporting in the Current Evolving Environment Due to Covid-1960
3.1.1. Review Engagements on Interim Financial Information in the Current
Evolving Environment Due to Covid-19
72
3.2. Going Concern in the Current Evolving Environment – Audit Considerations
for the Impact of COVID-1986
3.3. Auditor Reporting in the Current Evolving Environment Due to Covid-19102
3.4. Implementation of Critical Audit Matters: A Deeper Dive on the
Communication of CAMs114
3.5. Subsequent Events in the Current Evolving Environment – Audit
Considerations for the Impact of COVID-19
118
4.1. IAASB Strategy for 2020-2023125
4.2. IAASB Work Plan for 2020-2021140

Trả lời